Kamis, 18 Agustus 2022

Soal Dan Jawaban Pretest PPG Guru SKI Part 2 Tahun 2022

Soal Dan Jawaban Pretest PPG Mapel SKI Part 2- Pelaksanaan Pretest PPG Guru Madrasah akan segera di laksanakan bagi Guru Madrasah yang sudah melakukan Ajuan Pendaftaran Pretest PPG Dalam Jabatan di Simpatika dan telah dinyatakan lolos administrasi
Pretest PPG Guru SKI
Pembukaan Pendaftaran Pretest PPG Guru Madrasah ini di sampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Surat Edaran Pembukaan Pendaftaran Pretest PPG bagi Guru Madrasah secara mandiri melalui akun Simpatika masing-masing

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pretest PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah, berikut ini mimin bagikan contoh soal dan Jawaban Pretest PPG Guru Madrasah yang dapat anda jadikan sebagai referensi atau pengetahuan terkait Uji Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan

Soal Dan Jawaban Pretest PPG SKI Part 2

Untuk itu bagi rekan-rekan Guru Madrasah khususnya yang mengampu atau mengajukan Program PPG Mapel SKI silahkan pelajari contoh soal-soal Pretest PPG Guru SKI Part 2 berikut ini

1. Sejarah masuknya Islam di Afrika mengalami berbagai proses perkembangan di antaranya Islam merupakan agama yang diawasi secara ketat oleh penguasa. Di antara pernyataan berikut membuktikan pernyataan tersebut, kecuali ...
A. Pemerintah Hindia Belanda secara tegas melarang aktivitas Islam di tempat umum
B. Tak ada komunitas muslim yang diizinkan untuk melakukan perkumpulan
C. Para ulama tidak bisa berdakwah secara leluasa
D. Komunitas Islam dengan mudah dapat mendirikan masjid
Jawaban benar : D

2. Tokoh yang menyebarkan Islam di daerah Cape Town Afrika Selatan dengan membangun masjid adalah ...
A. Ibnu Farukh
B. Syech Yusuf dan Tuan Guru
C. Imam Abdullah Kadi Abdussalam dan Ibnu Farukh
D. As Sayaad
Jawaban Benar : B

3. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah ...
A. Ali bin Abi Thalib
B. Usman bin Affan
C. Umar bin Khattab
D. Abu Bakar As Siddiq
Jawaban benar : C

4. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara, antara lain ...
A. Syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam bila meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah
B. Ajaran Islam tidak mengenal kasta, dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah
C. Ritual keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya
D. Pilihan A, B, dan C benar.
Jawaban : D

5. Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran ....
A. Para Wali
B. Para Muballiq
C. Para Wali dan para Muballiq
D. Para saudagar
E. Para Musafir
Jawaban : C

6. Alasan yang tepat orang non muslim juga diperbolehkan menjadianggota majelis syuro pada masa kepemimpinan Usman bin Affan ….
A. Untuk melindungi hak-hak orang non muslim
B. Untuk menjaga toleransi
C. untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa ataupenyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam
D. Untuk keadilan Negara demokratis
Jawaban : C

7. khalifah pertama dalam sejarah kekhalifaan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi, dan menuntut baiat (pengakuan/legitimasi) di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin.….
A. Usman bin affan
B. Umar bin Khatab
C. Abu Bakar ash Sidiq
D. Ali bin abi thalib
Jawaban : D

8. Dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menaikan zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut….
A. Metode Dakwah Bit-Tadwin
B. Metode Dakwah Bil-Yad
C. Metode Dakwah Bil-Hal
D. Metode Usawatun-Hasanah
Jawaban : B

9. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali….
A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial.
B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial,
C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu: Kelas wajib pajak: buruh, petani dan pedagang, dan kelas pemungut pajak: pegawai pemerintah, tentara dan elit masyarakat
D. telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah
Jawaban : D

10. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruhterakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewadi kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangatberbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnyayang lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun) dan sifatnya yang lemahlembut. Akhirnya pada tahun 35 H/655 M, Usman dibunuh oleh kaumpemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satufaktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah..
A. Kebijakannya yang adil dan tidak pilih-pilih
B. Keluhuran budi pekertinya dalam bertindak
C. Keberanian dan kecerdikannya dalam memerintah
D. Ketampanan paras wajah dan kegagahan badannya
Jawaban : D

11. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidddiq telah memerangi hal-hal berikut kecuali….
A. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak.
B. Memerangi Nabi palsu
C. Memerangi gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafiq
D. memerangi yang enggan berzakat
Jawaban : A

12. Kebijakan dan prestasi Abu Bakar Ash-Shidddiq adalah sebagai berikut kecuali ….
A. Keberhasilan mengusai wilayah Palestina, Yordania, dan Syiria
B. Berhasil menghalau gerakan riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam ke luar Jazirah Arab
C. Pengumpulan lembaran (shuhuf) ayat-ayat suci Al-qur’an.yang berupa kulit kayu, tulangbelulang dan ada juga yang berupa tulisan di atas Batu
D. Ilmu pengetahuan berkembang pesat
Jawaban : D

13. Khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah,….
A. Usman bin affan
B. Umar bin Khatab
C. Abu Bakar ash Sidiq
D. Ali bin abi thalib
Jawaban : B

13. Beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khatab, kecuali….
A. Diwan al-Kharaj (jawatan pajak)
B. Diwan al-Ahdats (jawatan kepolisian)
C. Nazarat an-Nafi’at (jawatan pekerjaan umum)
D. Jawatan perluasan wilayah
Jawaban : D

14. Agenda besar umat Islam setelah Rasulullah Saw wafat adalah kodifikasiAl-Qur’an, yaitu mengumpulkan Al-Qur’an yang tercecer di beberapamedia seperti kulit, batu, tulang, pelapah kurma dan juga hafalan parasahabat. Umar bin Khattab yang pertama mengajukan proyek ini kepada Khalifah Abu Bakar dan sempat ditolak karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Alasan Umar bin Khattab mengusulkan untuk dilakukan pengumpulan Al-Qur’an adalah....
A. Munculnya ayat-ayat palsu
B. Munculnya berbagai macam qiraat al-Qur’an
C. Adanya Nabi palsu
D. Banyaknya para shuhada’ di medan perang
Jawaban : D

15. Ada 3 kelembagaan dibuat pada masa khalifah Abu bakar, sebagai metode dakwah bil hal, kecuali….
A. lembaga peradilan
B. Baitul Mal
C. Pertahanan dan Keamanan
D. Lembaga dakwah
Jawaban : D

16. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelentir kaum muslimin, dan baiat secara masal adalah ….
A. Umar bin Khatab
B. Umar bin Khatab
C. Abu Bakar As-Shiddiq
D. Ali bin abi thalib
Jawaban : C

17. Kebijakan dan prestasi Umar bin Khaththab adalah sebagai berikut kecuali......
A. Penaklukan wilayah Romawi, yaitu: Damaskus, Syiria Utara, Darussalam, Parsi, dan Mesir
B. Membentuk beberapa Lembaga pemerintah diantaranya di Bidang Ekonomi seperti Mendirikan C. Baitul Mal, Mendirikan Departement keuangan dan Pajak, Menetapkan Anggaran penerimaan dan pengeluaran negara
D. Lembaga Bidang Sosial dan keamanan; Mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, Menunjuk Qadhi sebagai ketua peradilan,Menetapkan Kalender Hijriyah. Membentuk Angkatan perang yang tetap dan teratur, membagi wilayah kekuasaan Islam
Jawaban : D

Silahkan di baca soal Pretest PPG SKI diatas pada tautan yang sudah disediakan di bawah ini
 • Soal Pretest PPG SKI Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG SKI Part 2 Lihat
Untuk mengetahui contoh soal-soal Pretest lainnya silahkan rekan-rekan dapat melihatnya pada tautan berikut ini
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 3 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 4 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 5 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 6 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Qurdis Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Qurdis Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Akidah Akhlak Part 1 Lihat 
 • Soal Pretest PPG Mapel Akidah Akhlak Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel SKI Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel SKI Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 3 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 4 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 5 Lihat
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait Soal Pretest PPG Guru Mapel Sejarah Kebudayaan Islam Part 2 ini semoga bermanfaat

Load comments